بوم گردی
  1399/05/25

  گردشگری و توسعه

  کشورها و جوامع توسعه یافته، برای رونق متوازن هر سه شکل گردشگری برنامه دارند؛ گردشگران…
  انواع رسانه
  1399/05/17

  کرونا؛ بشر؛ رسانه

  این روزها که ویروس کرونا، نظم و روال روزمره زندگی جهانی را بر هم زده؛…
  انواع رسانه
  1399/05/17

  آثار موضوع حضور یا عدم حضور زنان در استادیوم بر افکار عمومی

  مهرناز نصریه : دکترای مدیریت رسانه این روزها بازار ابراز نظرهای مثبت و منفی پیرامون…
  انواع رسانه
  1399/05/17

  تاریخ هنر چیست؟

  مونا جولا: مدرس تاريخ هنر پژوهش گران تاریخ هنر سالیان سال است که داده های…
  فرهنگ و رسانه
  1399/05/17

  تعهد و حکمت، حافظِ شیرازه‌ی هنرمند و جاودانگی

  هنر به واسطه ی تکیه بر قدرت خلق و آفرینشگری، از احساسات ناب برآمده از…
  فرهنگ و رسانه
  1399/05/17

  فرهنگ چیست؟

  در روزگاری زیست می کنیم که افراد جامعه دچار سردرگمی‌های مختلف هستند. روز به‌روز با…
  فرهنگ و رسانه
  1399/05/17

  به بهانه برگزاری کنسرت یوگنی گرینکو در ایران

  خوان هشتم: توجه به حوزه ی تمدنی ملت ها و مصادیق قابل قبول فرهنگی مشترک…